Vedtægter for seniorrådet i Odder Kommune 2018 - 2021

1. Navn

1.1. Rådets navn er Seniorrådet i Odder Kommune.

2. Formål

2.1. Formålet med Seniorrådet er, at understøtte dialogen mellem kommunens ældre borgere, Byrådet samt de herunder hørende fagudvalg og forvaltninger, og derved give borgerne mulighed for at påvirke Odder Kommunes beslutninger i forhold til initiativer, der vedrører kommunens ældre borgere over 60 år.

2.2. Seniorrådet skal rådgive Byrådet, de politiske udvalg og forvaltninger i ældrepolitiske spørgsmål.

3. Kompetence

3.1. Byrådet og de herunder hørende fagudvalg og forvaltninger, har pligt til at høre Seniorrådet, før der træffes beslutninger og igangsættes initiativer der vedrører ældre borgere.

Seniorrådets hørings- og udtaleret omfatter samtlige Odder Kommunes politiske fagudvalg og forvaltninger.

Seniorrådet bør høres i god tid, inden der træffes endelige afgørelser.

3.2. Seniorrådet kan på eget initiativ rejse og drøfte spørgsmål, som Seniorrådet mener er af betydning for ældreområdet, ligesom Seniorrådet kan videregive ideer til Byrådet, de politiske fagudvalg og forvaltningerne.

Seniorrådet medvirker til at orientere borgerne om kommunens tiltag på ældreområdet og skal endvidere medvirke til at synliggøre
rådets arbejde i kommunen.

Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed og er derfor underlagt forvaltningslovens regler om indhentelse og videregivelse
af oplysninger samt tavshedspligt, og Seniorrådets medlemmer er omfattet af reglerne for inhabilitet.

Seniorrådet kan ikke behandle sager, der vedrører enkeltpersoner blandt de ældre borgere eller blandt kommunes ansatte, medmindre
sagerne er af generel eller principiel karakter.

3.3. Seniorrådet kan fremføre sine synspunkter offentligt.

4. Valg og valgbarhed

4.1. Valg til Seniorrådet finder sted hver fjerde år og følger Byrådets valgperiode.

Medlemmer af Seniorrådet vælges ved direkte valg.

Byrådet nedsætter et valgudvalg bestående af repræsentanter fra det afgående Seniorråd, Byrådet og andre relevante forvaltninger.

Valgbestyrelsen vælger en formand.

Valgbestyrelsen er ansvarlig for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af valget, herunder opstillingsmøder samt optælling af stemmer.

Valget afholdes i forbindelse med kommunalvalget evt. som brevstemmevalg og /eller digital afstemning. Valgbestyrelsen godkender
forud for valget kandidatliste, stemmeseddel, følgebrev og annoncering mv.

Der vælges 5 medlemmer til Seniorrådet og 5 stedfortrædere på baggrund af stemmetal, således, at de 5 kandidater, der opnår flest
stemmer indgår i Seniorrådet, og de næste 5 kandidater er stedfortrædere i valgt rækkefølge.

Ved stemmelighed foretages der lodtrækning.

Valgbestyrelsen fastsætter tidspunktet og formen for offentliggørelse af valgresultatet.

Tvivlsspørgsmål i forbindelse med valgets afvikling, valgret og valgbarhed afgøres af valgbestyrelsen.

4.2. Personer med fast bopæl i Odder Kommune, og som er fyldt 60 år på valgdagen, er valgbare og stemmeberettigede til Seniorrådsvalget.

Til valget kan der kun foretages personlig opstilling. Der kan ikke anvendes listeopstilling eller indgås valgforbund.

Alle Kandidater skal have mindst 5 personlige stillere.

Alle hidtidige medlemmer afgår, men har mulighed for genvalg.
Kandidater skal anmelde deres kandidatur til borgmesterkontoret.
Tidligste og seneste afleveringsdato fastsættes af valgbestyrelsen.

Fraflytter et medlem af Seniorrådet Odder kommune, bortfalder dennes plads ved fraflytningsdatoen, og pladsen overgår til stedfortræderen.

Ved et medlems længerevarende fravær dvs. mere end 3 måneder, indkaldes stedfortræder.

5. Seniorrådets funktionsperiode

5.1. Seniorrådets funktionsperiode er 4 år, og starter 1. januar efter nyvalg.

6. Seniorrådets konstituering

6.1. Det nyvalgte Seniorråd konstituerer sig i december måned efter valget.

6.2. Sekretæren indkalder til mødet, opstiller dagsordenen og leder det konstituerende møde, indtil den nye formand er valgt.

7. Seniorrådets arbejdsform og organisering.

7.1. Seniorrådet fastsætter selv sin forretningsorden, hvori angives regler for dagsorden, regler for indkaldelse til møder samt øvrige regler for Seniorrådets arbejdsform.

Seniorrådet holder møde hver måned, undtagen i ferieperioden.

7.2. Seniorrådets møder er lukkede, dog kan relevante ressourcepersoner inviteres til at deltage i møderne.

7.3. Seniorrådet er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede, dog skal enten formand eller næstformand være til stede.

7.4. Er et medlem forhindret i at deltage, skal dette meddeles sekretæren hurtigst muligt inden det kommende møde.

7.5. Afstemninger i Seniorrådet afgøres ved almindelig stemmeflertal.
Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Seniorrådets medlemmer kan kun deltage i afstemningerne ved personligt fremmøde.

7.6. Mødereferatet udsendes til Seniorrådet efter hvert møde, og offentliggøres på kommunes hjemmeside.

7.7. Byrådet stiller lokaler og sekretærbistand til rådighed og afholder udgifterne til Seniorrådet, herunder diæter, kursus og transportudgifter.

8. Ikrafttræden og ændring af vedtægterne.

8.1. Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen i Byrådet.

8.2. Vedtægtsændringer skal besluttes af Byrådet efter forudgående forelæggelse for Sundhed-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Vedtaget i Odder Byråd