Odder Kommunes byvåben på væg.

Bemærkninger til budget 2023

06. september 2022

I 2021 og 2022 har der været store udfordringer inden for ældreområdet med at overholde budgetterne. Skønt en del af budgetoverskridelserne kan henføres til Covid 19 pandemien, tolker Seniorrådet, at udfordringerne i hovedtrækkene kan henføres til de mange og krævede opgaver området er pålagt.

Seniorrådet ser med bekymring på at budgettet for 2023 ligger på niveau med regnskabstallene for 2021, ca. 262 mill., hvilket alt andet lige igen må give udfordringer inden for området med at holde budgettet i balance. Dette til trods for at der tilføres midler via demografimodellen.

Budgettet for 2022 blev vedtaget, skønt Byrådet på beslutningstidspunktet vidste, at der skulle findes besparelser, hvilket så har betydet at der i 2022, - ad 2 omgange -, er truffet beslutninger i Kommunalbestyrelsen om besparelser på ca. 8,5 mill.  En del af disse besparelser kan ikke indfries i 2022 og dermed vil de til rådighed værende midler i 2023 allerede være reduceret.

De vedtagne besparelser påvirker især de forebyggende og de rehabiliterende indsatser, hvilket bekymrer, da de manglende indsatser for mange borgere vil medføre forringet livskvalitet. Oplevelser der er i modsætning til hensigten i Kommunes vision om ”Det god Liv”. De reducerede indsatser vil på den lange bane angiveligt medføre et forøget behov for behandling og pleje og dermed øgede udgifter på sigt.

Med ovenstående in mente vil Seniorrådet støtte Sundhed og Omsorgs anmodning om en forøgelse af bevillingen til ”Hjerterehabilitering Fase 2”.

Seniorrådet vil sluttelig anmode om at Kommunalbestyrelsen prioriterer budgetbevillingerne til ældreområdet højt.

 

Seniorrådet

Harry Bengtsen, formand.