Vedtægter

Vedtægter for seniorrådet i Odder Kommune

 1. Navn

 • Rådets navn er Seniorrådet i Odder Kommune.
 1. Formål

 • Formålet med Seniorrådet er, at understøtte dialogen mellem kommunens ældre borgere, Kommunalbestyrelsen samt de herunder hørende fagudvalg og forvaltninger, og derved give borgerne mulighed for at påvirke Odder Kommunes beslutninger i forhold til initiativer, der vedrører kommunens borgere over 60 år.
 • Seniorrådet skal rådgive Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg og forvaltninger i ældrepolitiske spørgsmål.
 1. Kompetence

 • Kommunalbestyrelsen og de herunder hørende fagudvalg samt forvaltningen, har pligt til at høre Seniorrådet, før der træffes beslutninger og igangsættes initiativer der vedrører ældre borgere.
 • Seniorrådets hørings- og udtaleret omfatter samtlige Odder Kommunes politiske fagudvalg og forvaltningen.
 • Seniorrådet bør høres i god tid, inden der træffes endelige afgørelser.
 • Seniorrådet kan på eget initiativ rejse og drøfte spørgsmål, som Seniorrådet mener er af betydning for ældreområdet, ligesom Seniorrådet kan videregive ideer til Kommunalbestyrelsen, de politiske fagudvalg og forvaltningen.
 • Seniorrådet medvirker til at orientere borgerne om kommunens tiltag på ældreområdet og skal medvirke til at synliggøre rådets arbejde i kommunen.
 • Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed og er derfor underlagt forvaltningslovens regler om indhentelse og videregivelse af oplysninger samt tavshedspligt, og Seniorrådets medlemmer er omfattet af reglerne for inhabilitet.
 • Seniorrådet kan ikke behandle sager, der vedrører enkeltpersoner blandt de ældre borgere eller blandt kommunes ansatte, medmindre sagerne er af generel eller principiel karakter.
 • Seniorrådet kan fremføre sine synspunkter offentligt.
 1. Valg og valgbarhed

 • Valg til Seniorrådet finder sted hver fjerde år og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.
 • Medlemmer af Seniorrådet vælges ved direkte valg.
 • I valgåret, senest 15. juni, nedsætter Kommunalbestyrelsen et valgudvalg bestående af 3 politisk udpegede medlemmer af Kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer af Seniorrådet samt 1 forvaltningsrepræsentant.               
 • Valgbestyrelsen vælger en formand. 
 • Valgbestyrelsen er ansvarlig for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af valget, herunder opstillingsmøder samt optælling af stemmer.
 • Valget afholdes som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget.
 • Valgbestyrelsen godkender forud for valget kandidatliste, stemmeseddel, følgebrev og annoncering mv.
 • Der vælges 5 medlemmer til Seniorrådet og 5 stedfortrædere på baggrund af stemmetal, således, at de 5 kandidater, der opnår flest stemmer indgår i Seniorrådet, og de næste 5 kandidater er stedfortrædere i valgt rækkefølge.
 • Ved stemmelighed foretages der lodtrækning.
 • Valgbestyrelsen fastsætter tidspunktet for optælling af stemmer samt tidspunkt og form for offentliggørelse af valgresultatet.
 • Tvivlsspørgsmål i forbindelse med valgets afvikling, valgret og valgbarhed afgøres af valgbestyrelsen.
 • Personer med fast bopæl i Odder Kommune, og som er fyldt 60 år på valgdagen, er valgbare og stemmeberettigede til Seniorrådsvalget.
 • Til valget kan der kun foretages personlig opstilling. Der kan ikke anvendes listeopstilling eller indgås valgforbund.
 • Alle kandidater skal have mindst 5 personlige stillere.
 • Alle hidtidige medlemmer afgår, men har mulighed for genvalg. Kandidater skal anmelde deres kandidatur til borgmesterkontoret. Tidligste og seneste afleveringsdato fastsættes af valgbestyrelsen.
 • Fraflytter et medlem af Seniorrådet Odder Kommune, bortfalder dennes plads ved fraflytningsdatoen, og pladsen overgår til stedfortræderen
 • Ved et medlems længerevarende fravær dvs. mere end 3 måneder, indkaldes stedfortræder.
 1. Seniorrådets funktionsperiode

 • Seniorrådets funktionsperiode er 4 år, og starter 1. januar efter nyvalg.
 1. Seniorrådets konstituering

 • Det nyvalgte Seniorråd konstituerer sig snarest efter valget og senest i løbet af december måned efter valget.
 • Sekretæren indkalder til mødet, opstiller dagsordenen og leder det konstituerende møde, indtil den nye formand er valgt.
 1. Seniorrådets arbejdsform og organisering

 • Seniorrådet fastsætter selv sin forretningsorden, hvori angives regler for dagsorden, regler for indkaldelse til møder samt øvrige regler for Seniorrådets arbejdsform.
 • Seniorrådets møder følger fagudvalgets mødekalender.
 • Seniorrådets møder er lukkede, dog kan relevante ressourcepersoner inviteres til at deltage i møderne.
 • Seniorrådet er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede, dog skal enten formand eller næstformand være til stede.
 • Er et medlem forhindret i at deltage, skal dette meddeles sekretæren hurtigst muligt inden det kommende møde.
 • Afstemninger i Seniorrådet afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
 • Seniorrådets medlemmer kan kun deltage i afstemningerne ved personligt fremmøde.
 • Mødereferatet udsendes til Seniorrådet efter hvert møde, og offentliggøres på kommunes hjemmeside.
 • Kommunalbestyrelsen stiller lokaler og sekretærbistand til rådighed og afholder udgifterne til Seniorrådet, herunder diæter, kursus og transportudgifter.
 1. Diæter og kørselsgodtgørelse

 • Kommunalbestyrelsen yder diæter til seniorrådsmedlemmer for deltagelse i seniorrådsmøder samt relevante møder indkaldt af Odder Kommune (jf. Lov om kommunernes styrelse §16 a).
 • Ved seniorrådsmedlemmers deltagelse i relevante eksterne møder og konferencer dækkes omkostninger til deltagergebyr samt kørselsgodtgørelse efter laveste takst.
 1. Ikrafttræden og ændring af vedtægterne

 • Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen.
 • Vedtægtsændringer skal besluttes af Kommunalbestyrelsen efter forudgående forelæggelse for Udvalget for Sundhed og Voksne samt Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Godkendt i Kommunalbestyrelsen, Odder Kommune, d. 28.02.2022